sketch design Products Design
 หลักสูตร การออกแบบผลิตภัณฑ์ ( Products Design )
 
 หลักการและเหตุผล
         
    ในภาวะปัจจุบันที่มีการแข่งขันทางด้านการตลาดสูง ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดี
สามารถส่งเสริมให้ยอดขายสูงขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนการผลิตให้ต่ำลงได้
     ซึ่งนักออกแบบผลิตภัณฑ์ ในเมืองไทยมีจำนวนน้อยมากเมื่อเทียบกับความต้องการทางการตลาด
ด้วยเหตุนี้ หลักสูตรนี้จึงถูกคิดค้นพัฒนาขึ้นมาจากหลักสูตรการศึกษาในระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งต้อง ใช้เวลา เรียนถึง 5 ปีในมหาวิทยาลัย
     ในหลักสูตรนี้ท่านจะได้รับทราบกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มจนถึงขั้นตอน
การผลิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์จริง รวมถึงการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยใน
ทุกๆ กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์
 
 วัตถุประสงค์ :
1   เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้ความสามารถในการออกแบบ
    ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทุกประเภท
2   เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้ฝึกอบรมได้มีพัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์
    ในการออกแบบ ซึ่งสามารถจะนำไปประยุกต์ใช้ได้ในขั้นตอน
    การผลิต เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน และสามารถ
    นำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในกระบวนการออกแบบได้
 
 หัวข้อการฝึกอบรม :
   
  พิ้นฐานที่จำเป็นสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์
  กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์
  การอ่านแบบและการเขียนแบบเบื้องต้น
  การวาดภาพ สำหรับนักออกแบบผลิตภัณฑ์
  ความคิดสร้างสรรค์ Creative Thinking และ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
  วัสดุและกรรมวิธีการผลิต
  ทฤษฎีสี, จิตวิทยาการใช้สี
  องค์ประกอบศิลป์
   
  การวิจัยและหาข้อมูลสำหรับการออกแบบ ( Research )
  การสรุปแนวทางการออกแบบ ( Concept Of Design )
  การทำแบบร่างและการพัฒนาแบบ(Idea Sketch&Idea Develop)
   
  คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1
  การใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม SketchUp สำหรับงานออกแบบผลิตภัณฑ์
   
  คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2
  การใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม 3ds max สำหรับงานออกแบบผลิตภัณฑ์
   
  การนำเสนอผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์
  การเขียนแบบเพื่อการผลิต ( Working Drawing )
  การจัดทำชิ้นงานต้นแบบ ( Prototype )
   
 คุณสมบัติผู้เข้าอบรม : สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์พื็นฐานได้
 วิธีการฝึกอบรม        : เป็นการอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ โดยใช้กรณีศึกษา จากวิทยากรและจากผู้เข้าอบรม
   
 

 

  product design
 
พิเศษ!!! สำหรับนักเรียน Product Design รับสิทธิ์ เรียนฟรี SketchUp+Basic V-Ray มูลค่า 3,900.- บาท
 
    ค่าอบรม ชั่วโมงเรียน
 เรียนส่วนตัว 19,900.- 30 ชั่วโมง
 เรียนกลุ่ม 9,800.- 30 ชั่วโมง คลิ้กดู ตารางเรียนแบบกลุ่ม
   
   
   
home  แผนที่ศูนย์ฝึกอบรม  สมัครอบรม  package design คำถาม ออกแบบบรรจุภัณฑ์
© Copyright 2004-2017 www.chairatstudio.com
Tel : 02-9689983 , 0852176726
อบรม 03/09/2019