Vray for SketchUp

   
        V-Ray For SketchUp ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเติมส่วนที่ขาด สำหรับ โปรแกรม SketchUp ในเรื่องการจัดแสง การสร้าง Material กำหนดสภาพแวดล้อม เพื่อให้ผลงานที่ได้จาก โปรแกรม
   SketchUp มีความเสมือนจริง เทียบเท่า โปรแกรม 3 มิติอื่นๆ เช่น 3dsmax , AutoCAD
   
   เนื้อหาหลักสูตร V-Ray For SketchUp
 
 • แนวคิดในการใช้งาน V-ray
 
 • ระบบ คอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน V-Ray
 
 • การติดตั้ง V-Ray
 
 • การปรับแต่งส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรม
  vray for sketchup
 
 • เรียนรู้ระบบการประมวณผลชนิดต่างๆของ V-ray
 
 • การเลือกใช้ระบบประมวณผลให้เหมาะสมกับงาน
 
 • การจัดแสงแบบขั้นสูงโดยใช้ GI เข้ามาช่วย
 
 • การสร้าง Material ชนิดต่างๆ
 
 • การปรับปรุงแก้ไข Material
 
 • การติดตั้งและเรียกใช้งาน Material สำเร็จรูป
 
 • เรียนรู้ระบบแสงแต่ละชนิด
 
 • การจัดแสงสำหรับงาน Interior
 
 • การจัดแสงสำหรับงาน Exterior
 
 • การจัดแสงสำหรับงาน Semi Interior
 
 • การจัดแสงสำหรับงาน กลางคืน
 
 • การใช้ไฟ Spot Light
 
 • การใช้ไฟ IES สำหรับการสร้าง DownLight ชนิดต่างๆ ตามดวงไฟจริงของบริษัทผู้ผลิต
 
 • การใช้โปรแกรม IES Viewer
 
 • การใช้งาน V-Ray Proxy
 
 • การใช้กล้องและการควบคุม Physical Camera
 
 • การ Rendering
 
 • การสร้างภาพเคลื่อนไหวใน V-Ray
 
 • การติดตั้งและใช้งานระบบประมวณผลอัตโนมัติ โดยไม่ต้องกำหนดค่า
 
 • การกำหนดสภาพแวดล้อม
 
 • การใส่ คน รถ ต้นไม้ น้ำพุ และวัตถุอื่นๆใน V-Ray
 
 • การนำเข้าแบบแปลนจาก AutoCAD
 
 • การใช้โปรแกรม Photoshop ในการปรับภาพที่ได้จาก V-Ray
 
 • การใช้โปรแกรม Flash สร้างภาพเคลื่อนไหวใน V-Ray
 
   
   คุณสมบัติผู้เข้าอบรม : มีพื้นฐานการใช้ sketchup
   วิธีการฝึกอบรม : เป็นการอบรมที่เน้นภาคปฎิบัติ โดยใช้กรณีศึกษา จากวิทยากรและจากผู้เข้าอบรม
   ระยะเวลาฝึกอบรม : 12 ชม
   
   ค่าฝึกอบรมแบบส่วนตัว : 9,800.- / 1 ท่าน
   ค่าฝึกอบรมแบบกลุ่ม : 4,900.- / 1 ท่าน
   
   
   homeสมัคร เรียนคอมพิวเตอร์ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์promotion เรียนคอมพิวเตอร์แผนที่ศูนย์ฝึกอบรม
   
   © Copyright 2004-2016  By Chairat Studio
   
   
vray sketchup
vray